حرف دل(3)

خیلی وقت است سقف آسمان من چکه نمی کند!!!!!

قول می دهم دیگر سقف آسمان را تعمیر نکنم......!!!!

ببار بارانفرشته

/ 1 نظر / 51 بازدید
مائده

خدایا من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .