.......»زیر سقف آسمان«......(آبی آسمان را دوست دارم.)

........»می گویند آبی آسمان کذب است, پس یا آسمان دروغ می گوید یا چشمان من,ولی چه دروغ زیبایی!

تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
8 پست
تیر 92
26 پست